Lesdagen opleiding Coach Basics – Start maart 2021 – Driebergen (Utrecht)
Lesdata v.a. maart 2021 - Driebergen

Lesdag 1 - 05 maart
Lesdag 2 - 19 maart
Lesdag 3 - 02 april
Lesdag 4 - 16 april
Lesdag 5 - 30 april

Vervolg lesdata

Lesdag 6 - 14 mei
Lesdag 7 - 28 mei
Lesdag 8 - 18 juni
Lesdag 9 - 27 augustus
Lesdag 10 - 10 september

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start maart 2021 – Amsterdam
Lesdata v.a. maart 2021 - Amsterdam

Lesdag 1 - 10 maart
Lesdag 2 - 31 maart
Lesdag 3 - 7 april
Lesdag 4 - 21 april
Lesdag 5 - 12 mei

Vervolg Lesdata

Lesdag 6 - 26 mei
Lesdag 7 - 9 juni
Lesdag 8 - 23 juni
Lesdag 9 - 7 juli
Lesdag 10 - 8 september

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start maart 2021 – Zwolle
Lesdata v.a. maart 2021 - Zwolle

Lesdag 1 - 12 maart
Lesdag 2 - 26 maart
Lesdag 3 - 9 april
Lesdag 4 - 23 april
Lesdag 5 - 28 mei

Vervolg lesdata

Lesdag 6 - 11 juni
Lesdag 7 - 25 juni
Lesdag 8 - 2 juli
Lesdag 9 - 3 september
Lesdag 10 - 17 september

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start april 2021 – ‘s-Hertogenbosch (Vught)
Lesdata v.a. april 2021 - 's-Hertogenbosch

Lesdag 1 - 7 april
Lesdag 2 - 21 april
Lesdag 3 - 19 mei
Lesdag 4 - 2 juni
Lesdag 5 - 16 juni

Vervolg lesdata

Lesdag 6 - 30 juni
Lesdag 7 - 14 juli
Lesdag 8 - 8 september
Lesdag 9 - 22 september
Lesdag 10 - 6 oktober

Menu