Lesdagen opleiding Coach Basics – Start maart 2022 – Driebergen (Utrecht) – woensdagen
maart 2022 - Driebergen

Lesdag 1 - 23 maart
Lesdag 2 - 06 april
Lesdag 3 - 20 april
Lesdag 4 - 18 mei
Lesdag 5 - 1 juni

Vervolg lesdata

Lesdag 6 - 15 juni
Lesdag 7 - 29 juni
Lesdag 8 - 31 augustus
Lesdag 9 - 14 september
Lesdag 10 - 28 september

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start maart 2022 – Amsterdam – woensdagen
maart 2022 - Amsterdam

Lesdag 1 - 18 maart
Lesdag 2 - 01 april
Lesdag 3 - 15 april
Lesdag 4 - 20 mei
Lesdag 5 - 03 juni

Vervolg Lesdata

Lesdag 6 - 17 juni
Lesdag 7 - 01 juli
Lesdag 8 - 15 juli
Lesdag 9 - 16 september
Lesdag 10 - 30 september

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start april 2022 – Zwolle- Vrijdagen
Lesdata april 2022 Zwolle

lesdag 1 - 01 april
lesdag 2 - 15 april
lesdag 3 - 10 mei di
lesdag 4 - 20 mei
lesdag 5 - 03 juni

Vervolg Lesdata

lesdag 6 - 17 juni
lesdag 7 - 08 juli
lesdag 8 - 09 september
lesdag 9 - 23 september
lesdag 10 - 07 oktober

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start maart 2022 – ‘s-Hertogenbosch (Vught) – vrijdagen
maart 2022 - Vught - op vrijdagen

Lesdag 1 - 18 maart
Lesdag 2 - 01 april
Lesdag 3 - 15 april
Lesdag 4 - 20 mei
Lesdag 5 - 03 juni

Vervolg lesdata

Lesdag 6 - 17 juni
Lesdag 7 - 01 juli
Lesdag 8 - 15 juli
Lesdag 9 - 16 september
Lesdag 10 - 30 september

Menu