Data lesdagen Coach Basics

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start april 2021 – Driebergen (Utrecht)
Lesdata v.a. maart 2021 - Driebergen

Lesdag 1 - 16 april
Lesdag 2 - 30 april
Lesdag 3 - 14 mei
Lesdag 4 - 28 mei
Lesdag 5 - 18 juni

Vervolg lesdata

Lesdag 6 - 02 juli
Lesdag 7 - 27 augustus
Lesdag 8 - 10 september
Lesdag 9 - 24 september
Lesdag 10 - 08 oktober

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start april 2021 – Amsterdam
Lesdata maart 2021 - Amsterdam

Lesdag 1 - 14 april
Lesdag 2 - 28 april
Lesdag 3 - 12 mei
Lesdag 4 - 26 mei
Lesdag 5 - 09 juni

Vervolg Lesdata

Lesdag 6 - 23 juni
Lesdag 7 - 07 juli
Lesdag 8 - 08 september
Lesdag 9 - 15 september
Lesdag 10 - 13 oktober

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start maart 2021 – Zwolle
Lesdata april 2021 - Zwolle

Lesdag 1 - 26 maart
Lesdag 2 - 9 april
Lesdag 3 - 23 april
Lesdag 4 - 28 mei
Lesdag 5 - 11 juni

Vervolg lesdata

Lesdag 6 - 25 juni
Lesdag 7 - 2 juli
Lesdag 8 - 3 september
Lesdag 9 - 17 september
Lesdag 10 - 01 oktober

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start september 2021 – Zwolle
Lesdata september 2021 Zwolle

lesdag 1 - 24 sept
lesdag 2 - 8 okt
lesdag 3 - 5 nov
lesdag 4 - 19 nov
lesdag 5 - 3 dec

Vervolg Lesdata

lesdag 6 - 17 dec
lesdag 7 - 14 jan
lesdag 8 - 28 jan
lesdag 9 - 11 febr
lesdag 10 - 18 maart

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start april 2021 – ‘s-Hertogenbosch (Vught)
Lesdata v.a. april 2021 - 's-Hertogenbosch

Lesdag 1 - 7 april
Lesdag 2 - 21 april
Lesdag 3 - 19 mei
Lesdag 4 - 2 juni
Lesdag 5 - 16 juni

Vervolg lesdata

Lesdag 6 - 30 juni
Lesdag 7 - 14 juli
Lesdag 8 - 8 september
Lesdag 9 - 22 september
Lesdag 10 - 6 oktober

Menu