Data lesdagen Coach Basics

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start november 2021 – Driebergen (Utrecht) – woensdagen
november 2021 - Driebergen

Lesdag 1 - 03 nov
Lesdag 2 - 17 nov
Lesdag 3 - 01 dec
Lesdag 4 - 15 dec
Lesdag 5 - 22 dec

Vervolg lesdata

Lesdag 6 - 19 jan
Lesdag 7 - 02 febr
Lesdag 8 - 16 febr
Lesdag 9 - 09 mrt
Lesdag 10 - 23 mrt

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start oktober 2021 – Amsterdam – vrijdagen
oktober 2021 - Amsterdam

Lesdag 1 - 29 okt
Lesdag 2 - 12 nov
Lesdag 3 - 26 nov
Lesdag 4 - 17 dec
Lesdag 5 - 14 jan

Vervolg Lesdata

Lesdag 6 - 28 jan
Lesdag 7 - 11 febr
Lesdag 8 - 04 mrt
Lesdag 9 - 18 mrt
Lesdag 10 - 01 apr

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start september 2021 – Zwolle
Lesdata september 2021 Zwolle

lesdag 1 - 24 sept
lesdag 2 - 8 okt
lesdag 3 - 5 nov
lesdag 4 - 19 nov
lesdag 5 - 3 dec

Vervolg Lesdata

lesdag 6 - 17 dec
lesdag 7 - 14 jan
lesdag 8 - 28 jan
lesdag 9 - 11 febr
lesdag 10 - 18 maart

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start oktober 2021 – ‘s-Hertogenbosch (Vught) – zaterdagen
oktober 2021 - Vught - op zaterdagen

Lesdag 1 - 30 okt
Lesdag 2 - 13 nov
Lesdag 3 - 20 nov
Lesdag 4 - 04 dec
Lesdag 5 - 18 dec

Vervolg lesdata

Lesdag 6 - 15 jan
Lesdag 7 - 29 jan
Lesdag 8 - 12 febr
Lesdag 9 - 26 febr
Lesdag 10 - 19 mrt

Menu