Data lesdagen Coach Basics

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start mei 2022 – Driebergen (Utrecht) – woensdagen
maart 2022 - Driebergen

Lesdag 1 - 18 mei
Lesdag 2 - 1 juni
Lesdag 3 - 15 juni
Lesdag 4 - 29 juni
Lesdag 5 - 31 augustus

Vervolg lesdata

Lesdag 6 - 14 september
Lesdag 7 - 28 september
Lesdag 8 - 12 oktober
Lesdag 9 - 02 november
Lesdag 10 - 16 november

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start mei 2022 – Amsterdam – woensdagen
mei 2022 - Amsterdam

Lesdag 1 - 13 mei
Lesdag 2 - 20 mei
Lesdag 3 - 03 juni
Lesdag 4 - 17 juni
Lesdag 5 - 01 juli

Vervolg Lesdata

Lesdag 6 - 09 sept
Lesdag 7 - 23 sept
Lesdag 8 - 07 okt
Lesdag 9 - 28 okt
Lesdag 10 - 04 nov

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start september 2022 – Zwolle- Vrijdagen
Lesdata september 2022 Zwolle

lesdag 1 - 30 sept
lesdag 2 - 14 okt
lesdag 3 - 11 nov
lesdag 4 - 25 nov
lesdag 5 - 09 dec

Vervolg Lesdata

lesdag 6 - 23 dec
lesdag 7 - 20 jan
lesdag 8 - 03 febr
lesdag 9 - 17 febr
lesdag 10 - 10 mrt

Lesdagen opleiding Coach Basics – Start mei 2022 – ‘s-Hertogenbosch (Vught) – vrijdagen
mei 2022 - Vught - op vrijdagen

Lesdag 1 - 20 mei
Lesdag 2 - 03 juni
Lesdag 3 - 17 juni
Lesdag 4 - 01 juli
Lesdag 5 - 15 juli

Vervolg lesdata

Lesdag 6 - 16 sept
Lesdag 7 - 30 sept
Lesdag 8 - 14 okt
Lesdag 9 - 04 nov
Lesdag 10 - 18 nov

Menu