Data lesdagen Professioneel Coach Expert

Lesdagen opleiding Allround Coach Expert – Start oktober 2022 – Driebergen (Utrecht) – woensdagen
oktober 2022 - Driebergen - woensdagen

Lesdag 1 - 19 okt
Lesdag 2 - 23 nov
Lesdag 3 - 21 dec
Lesdag 4 - 01-febr
lesdag 5 - 08 mrt
Lesdag 6 - 05 apr

Vervolg lesdata

Lesdag 7 - 19 apr
Lesdag 8 - 10 mei
Lesdag 9 - 07 juni
Lesdag 10 - 05 juli
Lesdag 11 - 20 sept
Lesdag 12 - 04 okt

Lesdagen opleiding Allround Coach Expert – Start okt 2022 – Amsterdam – vrijdagen
Lesdata okt 2022 - Amsterdam-vrijdagen

Lesdag 1 - 21 okt
Lesdag 2 - 25 nov
Lesdag 3 - 13 jan
Lesdag 4 - 10 febr
Lesdag 5 - 24 mrt
Lesdag 6 - 21 apr

Vervolg Lesdata

Lesdag 7 - 12 mei
Lesdag 8 - 26 mei
Lesdag 9 - 23 juni
Lesdag 10 - 08 sept
Lesdag 11 - 06 okt
Lesdag 12 - 20 okt

Lesdagen opleiding Allround Coach Expert – Start april 2022 – Zwolle – op vrijdagen
april 2022 - Zwolle

Lesdag 1 - 01 april
Lesdag 2 - 10 mei- di
Lesdag 3 - 03 juni
Lesdag 4 - 08 Juli
Lesdag 5 - 23 september
Lesdag 6 - 04 november

Vervolg lesdagen

Lesdag 7 - 18 november
Lesdag 8 - 02 december
Lesdag 9 - 13 januari
lesdag 10 - 10 februari
Lesdag 11 - 17 maart
Lesdag 12 - 31 maart

Lesdagen opleiding Allround Coach Expert – Start november 2022 – ‘s-Hertogenbosch (Vught) – zaterdagen
november 2022 - Vught - zaterdagen

Lesdag 1 - 12 nov
Lesdag 2 - 10 dec
Lesdag 3 - 21 jan
Lesdag 4 - 04 mrt
Lesdag 5 - 01 apr
Lesdag 6 - 13 mei

Vervolg lesdata

Lesdag 7 - 27 mei
Lesdag 8 - 13 juni
Lesdag 9 - 08 juli
Lesdag 10 - 16 sept
Lesdag 11 - 30 sept
Lesdag 12 - 14 okt

Menu