Data lesdagen Professioneel Coach

Lesdagen Allround Coach – Start mei 2022 – Driebergen (Utrecht)
mei 2022-Driebergen-woensdagen

Lesdag 1 - 18 mei
Lesdag 2 - 01 juni
Lesdag 3 - 15 juni
Lesdag 4 - 29 juni
Lesdag 5 - 31 augustus
Lesdag 6 - 14 september
Lesdag 7 - 28 september
Lesdag 8 - 12 oktober
Lesdag 9 - 02 november
Lesdag 10 - 16 november

Vervolg Lesdata

Lesdag 11 - 30 november
Lesdag 12 - 14 december
lesdag 13 - 11 januari
Lesdag 14 - 25 januari
Lesdag 15 - 08 februari
lesdag 16 - 22 februari
lesdag 17 - 15 maart
lesdag 18 - 29 maart
lesdag 19 - 12 april
Lesdag 20 - 26 april

Lesdagen Allround Coach – Start mei 2022 – Amsterdam
mei 2022 - Amsterdam - vrijdagen

Lesdag 1 - 13 mei
Lesdag 2 - 20 mei
Lesdag 3 - 03 juni
lesdag 4 - 17 juni
Lesdag 5 - 01 juli
Lesdag 6 - 09 sept
Lesdag 7 - 23 september
Lesdag 8 - 07 oktober
Lesdag 9 - 28 oktober
lesdag 10 - 04 nov

Vervolg Lesdata

Lesdag 11 - 18 november
Lesdag 12 - 09 december
Lesdag 13 - 06 januari
Lesdag 14 - 20 januari
Lesdag 15 - 03 februari
Lesdag 16 - 17 februari
Lesdag 17 - 03 maart
Lesdag 18 - 17 maart
Lesdag 19 - 31 maart
Lesdag 20 - 14 april

Lesdagen Allround Coach – Start september 2022 – Zwolle – vrijdagen
september 2022 - Zwolle op vrijdagen

Lesdag 1 - 30 sept
Lesdag 2 - 14 okt
Lesdag 3 - 11 nov
Lesdag 4 - 25 nov
Lesdag 5 - 09 dec
lesdag 6 - 23 dec
Lesdag 7 - 20 jan
Lesdag 8 - 03 febr
Lesdag 9 - 17 febr
Lesdag 10 - 10 mrt

Vervolg lesdata op vrijdagen

Lesdag 11 - 24 mrt
Lesdag 12 - 14 apr
Lesdag 13 - 12 mei
Lesdag 14 - 26 mei
Lesdag 15 - 09 juni
Lesdag 16 - 23 juni
Lesdag 17 - 07 juli
Lesdag 18 - 08 sept
Lesdag 19 - 22 sept
Lesdag 20 - 06 okt

Lesdagen Allround Coach – Start mei 2022 – ‘s-Hertogenbosch (Vught) – vrijdagen
maart 2022 - Vught - vrijdagen

Lesdag 1 - 20 mei
Lesdag 2 - 03 juni
Lesdag 3 - 17 juni
Lesdag 4 - 01 juli
Lesdag 5 - 15 juli
Lesdag 6 - 16 september
Lesdag 7 - 30 september
Lesdag 8 - 14 oktober
Lesdag 9 - 04 november
Lesdag 10 - 18 november

Vervolg lesdata

Lesdag 11 - 02 december
Lesdag 12 - 16 december
Lesdag 13 - 13 januari
Lesdag 14 - 27 januari
Lesdag 15 - 10 februari
Lesdag 16 - 17 februari
Lesdag 17 - 10 maart
Lesdag 18 - 24 maart
Lesdag 19 - 07 april
Lesdag 20 - 21 april

Menu